ေရႊမႏၲလာ မွ ၾကိဳဆုိပါတယ္......

ေရႊမႏၲလာအဆင့္ျမင့္ခရီးသည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၌ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အခါ ခရီးသြား ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဦးေဆာင္လုိင္းႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။

ခရီးသည္မ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အ၀ ရရွိေစမည့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေဆာင္ႏုိင္ေရး တုိ႔သည္ ေရႊမႏၲလာ အဆင့္ျမင့္ခရီးသည္ ပုိ႔ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ ဦးထိပ္ထား မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈအတြက္ နည္းပညာပုိမုိ သစ္လြင္ျမင့္မား ေကာင္းမြန္ေသာ ဥေရာပထုတ္ ကမၻာအဆင့္မီ အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္တင္ကားသစ္မ်ားကို တင္သြင္းေျပး ဆဲြလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းသက္တမ္း တေလွ်ာက္ နာမည္ေကာင္း ရွိေသာ ယာဥ္မွဴးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္မ်ားကုိ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ေပးလ်က္ ခရီးသည္မ်ား၏ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈသည္ ပထမဟု ခံယူေမာင္းႏွင္ေနပါသည္။ ျပည့္စုံ ေကာငး္ မြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ခရးီသည္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားက ုိ အျပည့္အ၀ျဖညး္ဆညး္ ေပးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားက ုိ ေလ့က်င့္ ထားၿပီး ခရီးသည္မ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေရးသည္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။ ေရႊမႏၲလာတဖဲြ႕သားလုံးက ခရီးသည္မ်ားကို မိမိ၏ မိသားစုသားခ်င္း၊ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအျဖစ္ ေလးစားဂုဏ္ျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေရႊမႏၲလာအဆင့္ျမင့္ခရီးသည္ပုိ႔ေဆာင္လုပ္ငန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မိတ္ၳီလာ၊ ျပင္ဦးလြင္(ေမၿမိဳ႕)၊ လာ႐ႈိး၊ မုံရြာ စေသာ အထင္ကရ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားဆီ ေခါက္ျပန္ေျပးဆဲြေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မၾကာတင္မီ ကာလအတြင္း ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ ဘားအံ့ စသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ေျပးဆဲရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးအတုိင္း တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆဲြရန္ ရည္ မွန္းေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ေရႊမႏၲလာ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ခရီးသည္တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ကို ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ရင္း ျမန္မာျပည္ခရီးသည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္အညီ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ 'သင့္ခရီးစဥ္အတြက္ မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းေစမွာ ေရႊမႏၲလာ' ဟုဂုဏ္ယူစြာ ေၾကြးေၾကာ္အပ္ပါသည္။